Con đẻ hay con chung mà sao ác rứa trời bé cũng là người mà sao tan nhân thế ???